Ympäristösuunnittelu

Tutustu toimintaamme

Puhdas ja toimiva elinympäristö on elinehto sekä ihmiselle että muille lajeille. Toimimme mielellämme kaikenlaisten elinympäristöjen hyväksi. Meillä on kokemusta mm. soiden ennallistamisesta, lintuvesikunnostuksista, maatalousalueiden kosteikkosuunnittelusta, vesiensuojelusta ja metsien suojelusta. Luonnon monimuotoisuuden huomiointi ja siihen liittyvä suunnittelu on meille jokapäiväinen asia.

Projektinhallinta

Luonnon- ja ympäristönsuojeluprojektit sekä elinympäristökunnostukset voivat olla vaikeita hallinnoida, jos niistä ei ole aiempaa kokemusta. Autamme mielellämme tällaisissa tilanteissa toimimalla projektinhallinnasta vastaavana konsulttina. Aina emme ehdi ottaa vastuullemme koko käytännön työtä, mutta haluamme tarjota osaamisemme ja kokemuksemme mahdollisimman moneen hankkeeseen. Projektinhallinnasta vastaavana varmistamme, että työssä huomioidaan ja yhteensovitetaan parhaalla mahdollisella tavalla niin tilaajan, luonnon kuin osallisten tarpeet. Hyvin johdettu projekti säästää käytännössä aina aikaa, hermoja ja euroja.

Soiden ennallistaminen

Suomessa on ojitettu metsätaloustarkoituksessa valtava määrä soita. Ojitus aiheuttaa merkittäviä vesistö-, ilmasto- ja monimuotoisuushaittoja. Monilla soilla puustokaan ei ole lähtenyt toivottuun kasvuun.

Soita ennallistamalla eli kohti luonnontilaa palauttamalla lisätään luonnon monimuotoisuutta, vähennetään vesistöpäästöjä ja kasvatetaan pysyvää  hiilivarastoa, mikä hillitsee ilmastonmuutosta. Samalla virkistyskäyttöarvot palautuvat esimerkiksi lakkasadon muodossa. Ennallistamispotentiaali Suomessa on valtava sekä pinta-alallisesti että saavutettavien hyötyjen suhteen.

Meillä on vahva kokemus soiden ennallistamisesta yli vuosikymmenen ajalta hyvin erityyppisiltä soilta. Olemme laatineet ja toteuttaneet ennallistamissuunnitelmia niin nevoilla, rämeillä kuin korvissakin.

Menetelmänä voidaan käyttää kohteesta riippuen ojien täydellistä tukkimista tai patoamista tai näiden yhdistelmää. Työ tehdään yleensä kaivinkoneella, mutta esimerkiksi pienialaisilla-, vaikeakulkuisilla- tai herkillä kohteilla käsityökin on tehokasta. Myös ennallistamisen toteutus tai vaikkapa talkoiden järjestäminen onnistuu kauttamme.

Kosteikkosuunnitelmat ja lintuvesien kunnostus

Kosteikot ovat toimiva menetelmä sekä vesiensuojeluun että luonnon monimuotoisuuden lisäämiseen. Kosteikkoja tehdään eniten maatalousalueille, mutta ne ovat hyödyllisiä myös taajamissa tai metsätalousalueilla. Taajamassa kosteikko elävöittää maisemaa ja lisää asukkaiden viihtyisyyttä.

Luontaisetkin kosteikot vaativat kunnostusta. Esimerkiksi vesilinnut ovat uhanalaistuneet voimakkaasti 2000-luvulla vesistöjen rehevöitymisen ja umpeenkasvun myötä. Teemme kosteikkojen kunnostus- ja rakentamissuunnittelua huomioiden sekä ympäristönäkökohdat että maanomistajan tarpeet. Yleensä kokonaispakettiin sisältyy myös maastotöiden valvonta.

Lisäksi olemme suunnitelleet ja tehneet vesilinnuille pesimälauttoja- ja lavoja, joissa linnut ovat pesineet onnistuneesti.

Metsien suojelu, FSC-sertifiointi ja talousmetsien luonnonhoito

Metsäpalveluissa erotumme vahvalla metsäluonnon ymmärtämyksellä. Tarjoamme välineitä aidosti eko-logisesti kestävään metsänhoitoon metsänomistajan tarpeiden mukaan. Hallitsemme esimerkiksi FSC-sertifioinnin ja metsiensuojeluohjelma METSO:n eri osa-alueet, monimuotoisuudelle erityisen tärkeiden sekä metsälain 10 §:n mukaisten elinympäristöjen kartoitukset, lajistoinventoinnit sekä luonnon- ja riistanhoidolliset kysymykset. Omaamme myös kontakteja jatkuvaa kasvatusta (peitteistä metsätaloutta) tarjoaviin yrityksiin.

METSO-ohjelma on maanomistajalle mainio mahdollisuus saada tuloja sekä säästää luontoarvoiltaan arvokas metsä, mutta kohdekohtaisten neuvojen saanti ohjelmaa toteuttavista ELY-keskuksista voi olla maanomistajan kannalta hidasta. Tarjoamme sekä yksityisille että yhteisöille METSO-ohjelman kartoituksia niihin liittyvine neuvonta- ja paperitöineen aina suojelupäätökseen asti. Meillä on yli vuosikymmenen kokemus METSO-ohjelmasta, sen mahdollisuuksista ja menettelytavoista sekä yhteistyöstä maanomistajien kanssa.

Vuosien aikana muovautunut yhteistyömme erityisesti Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa nopeuttaa suojeluprosesseja merkittävästi. Metsäsuunnittelussa autamme huomioimaan talousmetsien erityiskohteet tavalla, joka turvaa metsäluonnon monimuotoisuuden säilymisen ja puhtaat vesistöt tulevillekin sukupolville. Tunnistamme Suomen FSC-standardin mukaiset luontokohteet, neuvomme sertifikaattiin liittyvissä kysymyksissä ja järjestämme FSC-koulutuksia. Autamme korkean suojeluarvon alueiden (HCV, High Conservation Value) määrittämisessä ja kontrolloituun puuhun (CW, Controlled Wood) liittyvissä kysymyksissä.

Teemme metsälain 10 §:n erityisesti suojeltavien elinympäristöjen, avainbiotooppien sekä esimerkiksi metsäkanalinnuille ja muulle riistalle tärkeiden kohteiden kartoituksia tavoitteenamme säilyttämään nämä erityiskohteet osana asiakkaan metsäsuunnitelmaa. Kaikki kartoitukset ja toimenpide-ehdotukset tehdään asiakkaan toiveiden mukaisina ja laajuisina ja ne voidaan tehdä osana METSO-ohjelman kartoituksia tai ennallistamissuunnittelua.
Yllä kuvatut ovat esimerkkejä toiminnastamme. Räätälöimme mielellämme juuri sinulle sopivan kokonaisuuden!

Vesistöt

Vesien tila on heikentynyt lähes kaikkialla Suomessa pohjoisinta Lappia lukuunottamatta. Tilan parantamisessa tärkeintä on tulevan kuormituksen vähentäminen. Yleensä kyse on ravinne- ja kiintoainekuormituksesta sekä humuksesta, joita lähtee liikkeelle laajoilta alueilta esimerkiksi maa- ja metsätaloudesta, turvetuotannosta sekä pistemäisesti yhdyskuntien jätevesistä.

Kunnostussuunnittelu vaatii kokonaisvaltaista osaamista, sillä työssä on huomioitava koko valuma-alueen ympärivuotiset tapahtumat. Yleensä kuormitus on suurinta rankkasateiden ja kevättulvan aikaan tai silloin, kun tehdään voimallista maanmuokkausta.

Perinteiset kunnostustoimenpiteet, kuten vedenpinnan nosto, ruoppaus, niitto ja särkikalojen poisto voivat olla osa kunnostusprosessia, mutta pääpainon tulee olla tulevan kuormituksen vähentämisessä. Tulevaa kuormitusta vähennetään ennen kaikkea vähentämällä ravinteiden- ja kiintoaineen sekä humuksen liikkeellelähtöä valuma-alueella. Liikkeelle lähteneitä ravinteita ja kiintoainesta voidaan pysäyttää puroihin ja ojiin rakennettavilla kosteikoilla tai pintavalutuskentillä.

Me autamme vesistön kunnostussuunnittelussa, jotta toimenpiteet osataan mitoittaa ja kohdentaa oikein.

Perinnebiotooppien hoito

Niityt, kedot, ahot ja muut perinneympäristöt ovat maamme uhanalaisimpia luontotyyppejä. Näitä elinympäristöjä uhkaa erityisesti perinteisten maankäyttömuotojen, kuten laidunnuksen ja niiton, hiipuminen yhteiskunnan muutoksen myötä. Perinnebiotooppeja voidaan ylläpitää hoitotoimenpitein. Niittämällä ja raivaamalla ehkäistään alueiden umpeenkasvua ja köyhdytetään maaperää, mikä parantaa niittykasvien elinolosuhteita ja lisää luonnon monimuotoisuutta.

Teemme niin perinnebiotooppien hoito- ja käyttösuunnitelmat kuin hoitotöiden toteutuksen ja toimenpiteiden vaikutusten seurannankin.

Koulutus ja luonto-opastus

Tarve luonto- ja ympäristöasioiden huomiointiin yhteiskunnassa kasvaa. Asioiden hallitseminen edellyttää koulutusta sekä oppilaitoksissa että työelämässä. Toisaalta luonnon ilmiöitä on mukava tarkkailla myös harrastemielessä.

Jaamme mielellämme käytännönläheistä tietoa luonto- ja ympäristöasioista. Meitä kannattaa kysyä pitämään esimerkiksi luentoa, intensiivikurssia tai retkeä kaiken tasoisille.

Osaamisalueemme löytyvät melko hyvin näiltä sivuilta. Kysy lisää eri mahdollisuuksista niin räätälöidään juuri sinulle sopiva paketti!

Retkeily ja luontomatkailu

Retkeily ja luonnossa virkistäytyminen on nouseva trendi ja hyvät retkeilymahdollisuudet ovat yksi merkittävistä vetovoimatekijöistä niin maaseudulla kuin kaupungeissa. Retkeily on tärkeä osa matkailuelinkeinoa ja tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet ympäristökasvatukseen.

Luonnossa liikkumisella on myös todistettuja terveyshyötyjä. Esimerkiksi kunnan tekemät panostukset retkeilykohteiden kehittämiseen ja ylläpitoon maksavat itsensä takaisin monin eri tavoin.

Teemme luontopolku- ja retkeilyreittisuunnittelua, opastauluja ja -karttoja sekä laajempia retkeilyn ja luontomatkailun edistämishankkeita. Erityisesti vahva luonnonsuojeluosaamisemme näkyy työn tuloksessa.

Lupa-asiat

Ympäristölupien tarkoitus on säilyttää elinympäristö käyttökelpoisena niin ihmisen kuin muidenkin lajien kannalta. Ympäristöluvan hakija joutuu suunnittelemaan toimintansa haitallisten ympäristövaikutusten minimointia ja dokumentoimaan tietonsa sekä tekemään hakemuksen, jota asianosaisten on mahdollista kommentoida.

Oletpa sitten hakemassa ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa, vesilain mukaista vesilupaa tai ottamassa kantaa muun tahon hakemaan lupaan kuulemisvaiheessa, meiltä saat apua ympäristöön ja luontoon liittyvissä kysymyksissä sekä kirjoitustyössä.

Natura-arviointi

Natura-arviointi tulee tehdä hankkeissa, joilla voi olla vaikutusta läheisten Natura 2000-alueiden suojeluperusteina oleviin lajeihin tai luontotyyppeihin. Viranomainen tekee päätöksen Natura-arvioinnin tarpeesta.

Meiltä löytyy sisämaan Natura-arviointeihin ja Natura-arvioinnin tarveharkintoihin vaadittava osaaminen sekä elinympäristöjen että lajiston osalta.

Luontokuvat ja valokuvaus

Meillä on laaja valikoima luontokuvia sekä muita erilaisiin ympäristöaiheisiin liittyviä kuvia. Kysy, mikäli olet kuvien tai kuvaajan tarpeessa!

Kuvauskalustomme sisältää tällä hetkellä:

Canon EOS 7 D Mark II
Canon EF 100-400 f/4-5.6L IS USM II
Canon EF 24-105 f/4 L IS USM

Ekologiset kompensaatiot

Maapallon yhä kasvavan väestön elättäminen vaatii valtavaa luonnonvarojen hyödyntämistä. Usein se tehdään heikentämällä sekä väestölle itselleen että koko maapallon elämälle elintärkeää ympäristöä. Lähtökohtana tulee olla, että elinympäristöä ei heikennetä, ja jos heikennetään, haitat korvataan parantamalla vastaavasti elinympäristöä muualla. Tätä tarkoittaa ekologinen kompensaatio.

Ekologiset kompensaatiot ovat uudehko, toivottavasti leviämässä oleva ajatus. Ehkä tutuimpia kompensaatiotapoja ovat metsien suojeleminen ja soiden ennallistaminen, mutta monia muitakin vaihtoehtoja on.

Suunnittelemme mielellämme kanssasi, miten kompensoit ekologiset haittavaikutukset yrityksessäsi, edustamasi julkisen tahon toiminnassa tai vaikkapa henkilökohtaisessa toiminnassa.