Luontoselvitykset

Tutustu toimintaamme

Luontoselvityksissä etsitään tietoa tärkeistä elinympäristöistä ja lajeista, jotta ekosysteemien toiminta voitaisiin huomioida maankäytössä. Selvitykset perustuvat arvokkaiden elinympäristöjen tunnistamiseen sekä lajihavaintoihin esimerkiksi uhanalaisista, luonto- ja lintudirektiivien mukaisista tai Suomen erityisvastuulajeista. Elinympäristöt tunnistamalla huomioidaan myös lajit, joita ei sopivasta elinympäristöstä huolimatta selvityshetkellä paikalla esiinny tai tule havaituksi.

Teemme monipuolisesti luontoselvityksiä. Pienimmillään luontoselvitys on yksi maastokäynti ja laajimmillaan projekti voi kestää useita vuosia. Luontoselvityksissämme arvokkaat elinympäristöt ovat aina tärkeässä roolissa. Oikeilla ajankohdan valinnoilla ja hyvällä lajintuntemuksella maksimoimme lajien havaitsemismahdollisuudet. Olemme erikoistuneet metsä- ja suoelinympäristöihin. Myös sisävedet ja rannat ovat osaamisaluettamme.

Linnustoselvitykset

Linnustoselvityksiä tarvitaan esimerkiksi kaavoituksessa ja muussa maankäytön suunnittelussa sekä luonnonsuojelusuunnittelussa.

Teemme monipuolisesti linnustoselvityksiä. Vankalla kokemuksellamme onnistuvat esimerkiksi maalintujen kartoituslaskennat ja linjalaskennat, vesilintujen kierto- ja pistelaskennat niin maalta kuin vesiltä,  muutonseuranta, kanalintujen soidinkartoitukset, päiväpetolintuseurannat, pöllöselvitykset sekä petolintujen pesien etsintä.

Liito-orava ja muut nisäkkäät

Liito-orava on luontodirektiivin IV (a)- liitteen suojaama laji, jonka lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä. Liito-oravan esiintymisen selvittäminen onkin tärkeää kaikissa maankäyttöhankkeissa. Liito-oravaselvityksissä etsitään jätöksiä sopivista elinympäristöistä puiden juurilta ja arvioidaan elinympäristöjen soveltuvuutta lajin elinpaikoiksi pidemmällä aikavälillä. Parhaiten jätöksiä löytää keväällä, jolloin papanat ovat keltaisia ja liito-oravat merkkaavat reviiriään papanakasoilla. Meiltä onnistuvat sekä perinteiset liito-oravaselvitykset maankäytön tueksi että laajemmat liito-oravaseurannat ja -kartoitukset.

Lepakot ovat liito-oravan tavoin luontodirektiivin suojaamia lajeja. Teemme yleispiirteisiä lepakkoselvityksiä kannettavien detektorien ja elinympäristöjen arvioinnin avulla esimerkiksi kaavoitusta varten.

Tarvittaessa teemme muitakin maanisäkässelvityksiä. Esimerkiksi luontodirektiivin suojaamien saukkojen liikkuminen on tärkeää huomioida mm. tiehankkeissa rakentamalla saukkoystävällisiä siltoja ja rumpuja sekä virtavesien kunnostuksen yhteydessä. Saukkoselvitykset onnistuvat lumijälkiseurannalla. Lumijälkiseuranta on kätevä tapa myös muiden hangella liikkuvien lajien, kuten suurpetojen ja metsäpeurojen seurantaan.

Talousmetsien ja suojelualueiden lajistoselvitykset

Suomen uhanalaisista lajeista kolmasosa, yli 800 lajia, on metsälajeja. Osana ekologisesti kestävän metsätalouden palettiamme toteutamme metsälajistoselvityksiä uhanalaisten lajien, vanhojen metsien indikaattorilajien tai muutoin huomionarvoisten lajien löytämiseksi. Kartoitusten tuloksia voi hyödyntää esimerkiksi luonnonsuojelun, maankäytön tai metsänhoitotoimenpiteiden suunnittelun tai uhanalaisuusarvioinnin apuna. Osaamisemme kattaa tällä sivustolla erikseen mainittujen lintujen, liito-oravan, kasvillisuuden ja kääpien lisäksi kattavasti muita uhanalaisia ja huomionarvoisia kääväkkäitä, jäkäliä ja sammalia.

Viitasammakkoselvitykset

Viitasammakko on liito-oravan tavoin luontodirektiivin suojaama laji, jonka esiintymisen selvittäminen on tärkeää maankäytön suunnittelussa. Viitasammakkoselvitykset tehdään kuuntelemalla lajin soidinpulputusta toukokuun alun iltaöinä.

Kaavoituksen luontoselvitykset

Meiltä saat laadukkaat luontoselvitykset niin asema-, yleis- kuin maakuntakaavoitukseen.
Kaavoituksen perusluontoselvityksissä etsimme kaikki erityiset luontokohteet, joilla voi olla merkitystä alueiden jatkokäytölle. Selvitysten laajuus vaihtelee kaavan tarkkuuden ja alueen luontoarvojen mukaan. Perusselvityksissämme kartoitamme tutkimusalueen linnustoa ja kasvilajistoa, mahdolliset liito-orava- ja viitasammakkokohteet sekä arvokkaat elinympäristöt. Potentiaalisimmilla lepakkopaikoilla voidaan tehdä yleispiirteinen lepakkokartoitus.

Osaamisemme kattaa myös muita lajiryhmiä, joita voidaan havainnoida kartoitusten ohessa. Elinympäristöistä paikannamme esimerkiksi metsälaki- ja luonnonsuojelulakikohteet, uhanalaiset luontotyypit sekä muut lajistoltaan tai muuten erityiset kohteet. Tarkastelemme myös metsien kelpoisuutta METSO-ohjelman valintaperusteiden mukaisesti ja arvioimme yleispiirteisesti vesistöjen biologiseen tilaan ja vedenlaatuun eniten vaikuttavien alueiden maankäyttöä.

Pohjavesiekosysteemit

Pohjavesielinympäristöjä, kuten lähteitä, tihkupintoja ja lähdepuroja, voidaan kartoittaa esimerkiksi kaavoitukseen, pohjavesien suojelusuunnitelmaan tai pohjavesialueen luokitukseen liittyen. Pohjavedestä suoraa riippuvaisten ekosysteemien määrä ja laatu vaikuttavat pohjavesialueen luokitteluun E-kategoriaan. Luonnontilaiset tai sen kaltaiset pohjavesiekosysteemit ovat erittäin arvokkaita luontokohteita, mutta ne ovat käyneet vähiin ojituksen  tai muun ihmistoiminnan myötä. Kohteet ovat usein myös lainsäädännön suojaamia, jolloin niiden sijainnin tunteminen on erityisen tärkeää.

Tunnistamme erilaiset pohjavesiekosysteemit ja arvioimme niiden merkittävyyttä sekä luonnontilaisuuden että lähteille ominaisen putkilokasvi- ja sammallajiston avulla.

Tuulivoimasuunnittelun luontoselvitykset

Tuulivoimasuunnittelu on tällä hetkellä kiivasta. Hyvät luontoselvitykset ovat sujuvan ja onnistuneen tuulivoima-suunnittelun perusta. Luontoselvitysten sisältö riippuu hankkeen sijainnista ja koosta. Perusselvitykseen kuuluvat tärkeät elinympäristöt, liito-orava, lepakot sekä pesimä- ja muuttolinnusto. Pesimälinnustoselvitys sisältää kartoitus- ja pistelaskentoja sekä petolintuseurantaa, ml. pöllöselvitykset ja metson soidinpaikkakartoitukset.

Toteutamme laadukkaita  tuulivoimasuunnitteluun liittyviä luontoselvityksiä sisämaassa niin isoissa kuin pienissäkin hankkeissa. Työkalenteriimme mahtuu etenkin elinympäristöjen ja pesimälajiston selvityksiä. Muuttolintujen seurannat olemme viime aikoina joutuneet jättämään tehtäväksi muille.

Muut luontoselvitykset

Muista luontoselvityksistä teemme mm. päiväperhos-, kääpä-, sudenkorento- ja kasvillisuusselvityksiä. Ota rohkeasti yhteyttä!