Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Vesistöt

Kirkkaat vedet ovat nykyään harvinaisia.Kirkkaat vedet ovat nykyään harvinaisia.

Vesien tila on heikentynyt lähes kaikkialla Suomessa pohjoisinta Lappia lukuunottamatta. Tilan parantamisessa tärkeintä on tulevan kuormituksen vähentäminen. Yleensä kyse on ravinne- ja kiintoainekuormituksesta sekä humuksesta, joita lähtee liikkeelle laajoilta alueilta esimerkiksi maa- ja metsätaloudesta, turvetuotannosta sekä pistemäisesti yhdyskuntien jätevesistä.

Veden väristä näkee kunnostusojituksen aiheuttaman merkittävän kiintoainespäästön.Veden väristä näkee kunnostusojituksen aiheuttaman merkittävän kiintoainespäästön.Kunnostussuunnittelu vaatii kokonaisvaltaista osaamista, sillä työssä on huomioitava koko valuma-alueen ympärivuotiset tapahtumat. Yleensä kuormitus on suurinta rankkasateiden ja kevättulvan aikaan tai silloin, kun tehdään voimallista maanmuokkausta.

Perinteiset kunnostustoimenpiteet, kuten vedenpinnan nosto, niitto ja särkikalojen poisto voivat olla osa kunnostusprosessia, mutta pääpainon tulee olla tulevan kuormituksen vähentämisessä. Tulevaa kuormitusta vähennetään ennen kaikkea vähentämällä ravinteiden- ja kiintoaineen sekä humuksen liikkeellelähtöä valuma-alueella. Liikkeelle lähteneitä ravinteita ja kiintoainesta voidaan pysäyttää puroihin ja ojiin rakennettavilla kosteikoilla tai pintavalutuskentillä.

Me autamme vesistön kunnostussuunnittelussa, jotta toimenpiteet osataan mitoittaa ja kohdentaa oikein.