Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Liito-orava ja muut nisäkkäät

Liito-oravan havaitsee papanoista suurten puiden juurilla.Liito-oravan havaitsee papanoista suurten puiden juurilla.Liito-orava on luontodirektiivin IV (a)- liitteen suojaama laji, jonka lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä. Liito-oravan esiintymisen selvittäminen onkin tärkeää kaikissa maankäyttö-hankkeissa. Liito-oravaselvityksissä etsitään jätöksiä sopivista elinympäristöistä puiden juurilta ja arvioidaan elinympäristöjen soveltuvuutta lajin elinpaikoiksi pidemmällä aikavälillä. Parhaiten jätöksiä löytää keväällä, jolloin papanat ovat keltaisia ja liito-oravat merkkaavat reviiriään papanakasoilla. Meiltä onnistuvat sekä perinteiset liito-oravaselvitykset maankäytön tueksi että laajemmat liito-oravaseurannat ja -kartoitukset.

Lepakot ovat liito-oravan tavoin luontodirektiivin suojaamia lajeja. Teemme yleispiirteisiä lepakko-selvityksiä kannettavien detektorien avulla esimerkiksi kaavoitusta varten.

Tarvittaessa teemme muitakin maanisäkässelvityksiä. Esimerkiksi luontodirektiivin suojaamien saukkojen liikkuminen on tärkeää huomioida mm. tiehankkeissa rakentamalla saukkoystävällisiä siltoja ja rumpuja sekä virtavesien kunnostuksen yhteydessä. Saukkoselvitykset onnistuvat lumijälkiseurannalla. Lumijälkiseuranta on kätevä tapa myös muiden hangella liikkuvien lajien, kuten suurpetojen seurantaan.